Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi společností


NoodleTime, s.r.o.

IČ: 24286478

se sídlem Praha 8 - Karlín, Pobřežní 249/46, PSČ 18600

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193151

web: www.noodletime.cz

email: info@noodletime.cz


(dále jen „NoodleTime“)


a zákazníkem (dále jen „Zákazník“)


vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi NoodleTime a zákazníkem (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zboží NoodleTime (dále jen „Zboží“), a která je uzavřena prostřednictvím online obchodu na webové adrese www.noodletime.cz (dále jen „NoodleTime.cz“) nebo ústně prostřednictvím telefonního hovoru. 


(dále jen „Obchodní podmínky“).


I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi NoodleTime a zákazníkem.
 2. Uzavřením Smlouvy Zákazník prohlašuje, že se při nákupu Zboží seznámil s Obchodními podmínkami, porozuměl jim, souhlasí s jejich zněním a bude se jimi řídit.
 3. Aktuální znění Obchodních podmínek je dostupné na internetové adresy www.noodletime.cz/obchodni-podminky.

II. Zákaznický účet

 1. Zákazník má možnost si před uzavřením Smlouvy zaregistrovat svůj vlastní zákaznický účet na stránkách NoodleTime.cz. Po vyplnění požadovaných osobních údajů a potvrzení registrace zřídí NoodleTime Zákazníkovi zákaznický účet (dále jen „Zákaznický účet“).
 2. Přístup k Zákaznickému účtu je chráněn heslem, které není Zákazník oprávněn sdělit třetí osobě nebo třetí osobě přímo umožnit využívání svého Zákaznického účtu.
 3. Zákazník prohlašuje, že všechny údaje uvedené při registraci Zákaznického účtu jsou pravdivé, a že v případě změny osobních údajů je neprodleně oznámí. NoodleTime nenese odpovědnost za škodu způsobenou uvedením nesprávných údajů. Zákazník odpovídá společnosti NoodleTime za škodu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.
 4. Zákazník bere na vědomí, že NoodleTime není povinen Zákazníkovi nabízet nepřetržitý přístup do Zákaznického účtu, a to především z důvodů pracovního volna či pravidelné správy systému.
 5. NoodleTime si vyhrazuje právo odepřít Zákazníkovi přístup do Zákaznického účtu, případně Zákaznický účet zrušit.
 6. Uzavření smlouvy je možné i bez registrace Zákaznické účtu na stránkách NoodleTime.cz.


III. Objednávka, uzavření Smlouvy, Platební podmínky a doručení Zboží

 1. Na webových stránkách NoodleTime na adrese www.noodletime.cz/menu je dostupná nabídka Zboží a popis jeho vlastností. Zboží je doručováno na vybraná území Prahy popsaná na stránce www.noodletime.cz/rozvoz. Zákazník si může ověřit náklady spojené s doručením Zboží pomocí formuláře „Ověřte si cenu rozvozu“ na webové stránce NoodleTime.
 2. Ceny uvedené na www.noodletime.cz/menu jsou uvedené včetně daně z přidané hodnoty a jsou platné po dobu jejich zobrazení na NoodleTime.cz. NoodleTime si vyhrazuje právo uzavřít individuální smlouvu se Zákazníkem za předem dohodnutých platebních podmínek.
 3. Zákazník provede objednávku Zboží pomocí online obchodu NoodleTime.cz nebo telefonicky na čísle +420 605 065 560. Veškeré objednávky lze uskutečnit pouze v rámci otevírací doby NoodleTime.
 4. V případě objednání Zboží online pomocí NoodleTime.cz vybere Zákazník požadované Zboží na stránce www.noodletime.cz/menu. Vybrané Zboží je Zákazníkovi vloženo do virtuálního nákupního košíku. Po kliknutí na košík a tlačítko objednat se Zákazník dostane k vyplnění požadovaných osobních údajů a potvrzení objednávky, a to včetně konečné ceny, jenž zahrnuje i náklady na dopravu. Vyplněním všech požadovaných údajů, vyjádřením souhlasu s Obchodními podmínkami pomocí zaškrtnutí možnosti „souhlasím s obchodními podmínkami“ a odesláním objednávky tlačítkem „objednat“ uzavírá Zákazník Smlouvu s NoodleTime, a to mimo případů, kdy NoodleTime bezodkladně po odeslání objednávky upozorní Zákazníka, že zásoby objednaného Zboží byly vyčerpány, případně že Zboží nemůže být dodáno z jiných důvodů. NoodleTime Zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky pomocí emailové zprávy.
 5. Při objednání Zboží na NoodleTime.cz si Zákazník zvolí z následujících možností úhrady ceny za Zboží:

 1. Hotovostní platba na provozovně NoodleTime nebo při předání Zboží,
 2. Bezhotovostní platba pomocí kreditních karet Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro na provozovně NoodleTime nebo při předání Zboží.
 1. Zákazník má dále možnost objednat Zboží na telefonním čísle +420 605 056 650. V průběhu telefonního hovoru uvede Zákazník své osobní údaje a pracovník NoodleTime ústně potvrdí objednávku.
 2. Zákazník se zavazuje poskytnout při jakémkoli způsobu objednání Zboží správné a pravdivé osobní údaje. NoodleTime nenese žádnou odpovědnost za komplikace či škody způsobené poskytnutím nesprávných či nepravdivých údajů. Zákazník odpovídá NoodleTime za škodu způsobenou poskytnutím špatných či nepravdivých údajů.
 3. Pokud je v rámci plnění Smlouvy dohodnuto i doručení Zboží na stanovenou adresu, je Zákazník povinen v rámci ceny zaplatit i náklady na doručení. NoodleTime doručí Zboží na stanovenou adresu a Zákazník je povinen Zboží v předem oznámeném termínu převzít. V případě nepřevzetí objednaného Zboží či vrácení Zboží bez udání důvodu, vzniká NoodleTime nárok na zaplacení hodnoty objednaného Zboží.
 4. Čas doručení Zboží uvedený pracovníky NoodleTime, popř. na stránkách Noodletime.cz, při objednání Zboží je pouze orientační. Zboží může být Zákazníkovi doručeno i po takto stanoveném čase. V případě, že NoodleTime není schopný doručit objednávku v přijatelném čase, je povinen to Zákazníkovi neprodleně oznámit a dohodnout nový čas doručení či navrhnout jiné řešení.
 5. V případě doručení Zboží, dodá NoodleTime Zboží k prvním dveřím adresy uvedené v objednávce. Prvními dveřmi se rozumí vchod do bytového domu, vchod do kancelářské budovy apod.
 6. NoodleTime si vyhrazuje právo zrušit objednávku Zboží v případech, kdy vyvstanou vážné okolnosti bránící výrobě či doručení Zboží. Zákazník bude v tomto případě bezodkladně informován a v případě, že již Zákazník zaplatil za uvedené Zboží, bude mu toto plnění navráceno na bankovní účet.

IV. Věrnostní programy a slevové akce

 1. Věrnostní program „Každé 10. jídlo zdarma“ nabízí Zákazníkům možnost získat desáté jídlo dle vlastního výběru zdarma pomocí sbírání samolepek za každý nákup. Zákazník si vyžádá slevovou kartičku od pracovníků NoodleTime. S každou objednávkou poté dostane jednu samolepku s logem NoodleTime. Po nasbírání devíti samolepek je Zákazník nalepí na slevovou kartičku, kterou odevzdá pracovníkovi NoodleTime při předání Zboží, a vznikne mu tak nárok na jakýkoliv jeden kus Zboží z kategorie „nudle“, „rýže“, „saláty“ nebo „špagety“ uvedeného na webových stránkách www.noodletime.cz/menu. Zákazník je povinen ohlásit NoodleTime objednání jídla zdarma v rámci věrnostního programu „Každé 10. Jídlo zdarma“ předem při objednávce Zboží.
 2. Jednotlivé věrnostní programy a/nebo slevové akce není možné vzájemně kombinovat.
 3. NoodleTime si vyhrazuje právo změnit podmínky poskytnutí věrnostního programu či slevových akcích.


V. Odstoupení od Smlouvy a reklamace

 1. Vzhledem k povaze Zboží nemá Zákazník v souladu s Občanským zákoníkem právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu a NoodleTime neposkytuje na Zboží záruční dobu.
 2. Pokud má převzaté Zboží nedostatky (především není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které NoodleTime odpovídá.    
 3. Pokud má Zboží vady, je možné jej reklamovat. Reklamaci musí Zákazník uplatnit do 30 minut od jeho převzetí. Reklamované zboží musí obsahovat alespoň 75% svého původního objemu.
 4. V případě uplatněné reklamace je Zákazník povinen uvést důvody reklamace.    
 5. Reklamace je vyřešena ihned, pokud je to možné s přihlédnutím na okolnosti reklamace. Ve složitějších případech do 3 pracovních dní od převzetí reklamovaného zboží pracovníkem NoodleTime. V případě uplatněné reklamace je Zákazník informován o postupu při řešení reklamace. 

VI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zákazník dobrovolně souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo společností NoodleTime. Tyto osobní údaje budou využity pro naplnění práv a povinností vycházejících ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a reklamních sdělení. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na email, telefonní číslo či adresu uvedenou při objednávce nebo při registraci na NoodleTime.cz.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů může NoodleTime, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Vyjma osob dopravujících Zboží Zákazníkovi nebudou bez souhlasu Kupujícího jeho osobní údaje poskytnuty třetím osobám.
 4. Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k NoodleTime odvolat písemným oznámením doručeným na adresu NoodleTime.
 5. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu NoodleTime povinen tuto informaci předat. NoodleTime má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím NoodleTime.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 5. 11. 2015.


V Praze dne 5. 11. 2015